Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden gelden op elke bestelling, bij elke klant

El Grande Meubelen, KVK nummer 56737122, 01-01-2013

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen El Grande Meubelen en de consument.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden uitgesloten.

3. El Grande Meubelen heeft te allen tijde het recht deze Algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2: Opdracht en opdrachtbevestiging

1. De overeenkomst tussen de consument en El Grande Meubelen komt tot stand na bevestigen van een order.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen op de prijslijst zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2. Betaling uiterlijk op het moment van levering voldaan te zijn op rekeningnummer NL74 INGB 0677 9325 61 tnv J. de Groot o.v.v. het ordernummer, of cash voldaan te worden op moment van levering.

3. In enkele gevallen (bijvoorbeeld een grote order) behoudt El Grande Meubelen zich het recht voor, een voorschot te vragen op de betaling.

Artikel 4: Levering

1. Bij bevestiging van een order zal El Grande Meubelen met de consument een afspraak maken over op welk termijn levering zal geschieden.

2. El Grande Meubelen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door El Grande Meubelen en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de consument El Grande Meubelen niet aansprakelijk stellen.

Artikel 5: Garantieregeling

1. El Grande Meubelen doet er alles aan om de consument via de website te informeren over haar producten.

2. El Grande Meubelen doet er alles om een zo goed mogelijk product te leveren. Als het product toch gebreken vertoont, of de consument om een andere reden niet tevreden is, geldt een niet goed geld terug garantie of de mogelijkheid tot het ruilen van het product, voor een periode van 6 maanden na leveringsdatum. Deze garantie geldt alleen indien het product niet beschadigd is ten gevolge van gebruik door de consument.

3. In geval van retourneren of ruilen van een product is de consument verantwoordelijk voor het vervoer, en eventueel hieraan verbonden kosten, van producten van en naar El Grande Meubelen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle door El Grande Meubelen geleverde producten blijven eigendom van El Grande Meubelen totdat de consument aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7: Klachten en aansprakelijkheid

1. El Grande Meubelen zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, zal El Grande Meubelen zorg dragen voor het opnieuw aanleveren van het product zonder daar kosten aan te verbinden.

2. El Grande Meubelen is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan door haar geleverde producten.

Artikel 8: Copyright

Niets uit de website van El Grande Meubelen mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van El Grande Meubelen.

Artikel 9 Toepassing recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij El Grande Meubelen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een consument die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

El Grande Meubelen is ingeschreven bij de KVK onder nummer 56737122 en bij de belastingdienst onder nummer NL852287525B01
 

 

Stoere. robuuste meubelen